Po co być związkowcem?

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:

 1. zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
 2. zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 3. sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
 5. ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności;
 6. przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;
 7. uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 8. ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej;
 9. reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 10. kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Pracodawcy szybciej przychylą się do potrzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani i będą mówić jednym, silnym głosem.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest największą w Polsce organizacją pracowników

 • Jako największy związek zawodowy w naszym kraju organizujemy pracowników różnych zawodów, którzy wspólnie walczą o godne warunki pracy i wyższe płace
 • Działamy na terenie całej Polski dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej
 • NSZZ „Solidarność” ma bardzo długą historię – rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność
 • Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą
 • Jako członek NSZZ „Solidarność” otrzymujesz bezpłatną pomoc ekspertów związkowych (np. prawników) i dostęp do bezpłatnych profesjonalnych szkoleń.