Uchwała określająca zasady rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakłądowych

Wyciąg z Prawa Wewnątrzzwiązkowego NSZZ „Solidarność”

Uchwała KK nr 8 z dnia 13.04.2005
ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych

Dokumentacja rejestrowa prowadzona przez zarząd regionu

§ 7

Zarząd regionu prowadzi następujące rejestry organizacji:

 1. Rejestr Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku, w którym rejestrowane są organizacje zakładowe i międzyzakładowe.
 2. Rejestr Organizacji Podzakładowych.
 3. Rejestr Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych.

§ 8

 1. Każda z organizacji zakładowych, międzyzakładowych oraz podzakładowych zarejestrowanych w regionie posiada indywidualną Kartę Informacyjną Organizacji
 2. Karta Informacyjna Organizacji zawiera niezbędne dane identyfikacyjne organizacji, a w szczególności:
  • pełną nazwę organizacji;
  • numer rejestracyjny organizacji;
  • pełną nazwę wraz z adresem zakładu (zakładów) pracy, który(e) obejmuje swoją działalnością organizacja;
  • adres siedziby organizacji;
  • telefony, fax, e-mail organizacji;
  • nr NIP i REGON organizacji ;
  • nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego organizacji;
  • przynależność do sekcji branżowej lub branżowych;
  • ogólną liczbę pracowników zatrudnionych u pracodawcy (pracodawców) objętego (tych) działalnością tej organizacji;
  • ogólna liczbę członków organizacji.
 3. Komisja zakładowa ma obowiązek informować zarząd regionu o zmianach danych wymienionych w ust.2 oraz przekazywać regularnie zarządowi regionu Ankiety Informacyjne, zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały Komisji Krajowej ws. aktualizacji danych o stanie Związku.

Półroczna ankieta informacyjna

Półroczna ankieta informacyjna

Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność” mają obowiązek wypełniania Ankiety informacyjnej dwa razy w roku: na dzień 30 czerwca za I półrocze oraz na dzień 31 grudnia za II półrocze.


  Liczba członków

  Ogółem

  Pracujących

  Bezrobotnych

  Emeryci i renciści

  Liczba członków nowo przyjętych do OZ


  Liczba członków wykreślonych


  Nazwa sekcji
  Pola z * są wymagane.