Rozliczenie z urzędem skarbowym

Przypominamy organizacjom NSZZ „Solidarność” o podstawowych obowiązkach wynikających z posiadania przez nie osobowości prawnej.

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych organizacje związkowe osiągające wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 i niepełniące funkcji płatnika na podstawie odpowiednich przepisów o PIT mogą złożyć CIT – 8 za miniony rok w wersji papierowej. Mogą również złożyć deklaracje w wersji elektronicznej za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (własnego albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).

 Natomiast sprawozdanie finansowe tj. bilans rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową organizacje związkowe niewpisane do KRS, obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wyłącznie  drogą elektroniczną:

  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja.

Link do aplikacji

Terminy składania deklaracji oraz sprawozdania finansowego na dzień dzisiejszy nie uległy zmianie.

W wazie pytań i wątpliwości proszę o kontakt:

Barbara Staszczak

tel.: 17 8501432

bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl