Wybory na kadencję 2023-2028

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Nr 1/2137/2023 z dnia 14 marca 2023 r.

W związku ze zmianą przez Komisję Krajowa NSZZ „S” kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 (Uchwała KK 3/2023 z dnia 7 marca 2023 r.), Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dokonuje zmiany Uchwały ZR Nr 4/2121/2022 z dnia 15 września 2022 ws. kalendarza wyborczego.

Akapit o treści:

„W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r. W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.”

Zastępowany jest akapitem o następującej treści:

„W terminie od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 6 kwietnia 2023 r. Zebrania elektorskie dokonujące wyboru delegatów na WZDRRz odbywają się w terminie od 11 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2023. Termin rejestracji protokołów z tych Zebrań upływa z dniem 28 kwietnia 2023. W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.”

 Kolejne zdanie:

„W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:” otrzymuje brzmienie:

„Ponadto w terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:”

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” nr 4/2121/2022 z dnia 15 września 2022 r.
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związkowych Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”:

W terminie  od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się wybory:

 1. Władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku
 2. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego
 3. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej/Międzyregionalnej Sekcji branżowej i problemowej zarejestrowanej w Regionie Rzeszowskim
 4. Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim, a także delegatów na Zakładowe/Międzyzakładowe lub Koordynacyjne Zebranie Delegatów i WZDRRz z tych Organizacji mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

UWAGA! W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odbywają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Protokoły z tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r.

W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elektorów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi Organizacjami.

W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się wybory:

 1. władz Regionalnych/Międzyregionalnych Sekcji branżowych i problemowych zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim
 2. delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji branżowej

Termin rejestracji w RKW protokołów wyborczych z wyborów w sekcjach branżowych i problemowych upływa z dniem 4 maja 2023 r.

 Decyzję weryfikującą ważność przeprowadzonych w Regionie Rzeszowskim wyborów związkowych podlegających nadzorowi Regionalnej Komisji Wyborczej (par 85 ust 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) podejmie ona (RKW) po otrzymaniu protokołów wyborczych. Nieprzekazanie do RKW w terminie 14-tu dni od dnia zakończenia wyborów protokołów, o których mowa w par 9  Uchwały nr 1 XIX KZD wraz z późniejszymi zmianami stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności przeprowadzonych wyborów. Fakt przekazania dokumentacji wyborczej do RKW przez przedstawiciela lub pełnomocnika jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej w Regionie Rzeszowskim potwierdzany jest w sekretariacie Regionu Rzeszowskiego na odpowiednim druku podpisem osoby przyjmującej protokoły wraz z datą ich złożenia. Dokumentacja wyborcza może zostać przesłana pocztą elektroniczną (skan każdego z protokołów oraz ankiet osobowych w odrębnych plikach) na adres mailowy RRz rzesz@solidarnosc.org.pl w terminie określonym niniejszą Uchwałą Zarządu Regionu, zaś oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu RRz w terminie do 30 dni od zakończenia wyborów.

Termin Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustali odrębną Uchwałą Zarząd Regionu Rzeszowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” nr 5/2122/2022 z dnia 15 września 2022 r.
ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2028

 1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala następujące proporcje (klucz wyborczy), według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2028 roku:
 • Organizacje zarejestrowane w RRz zrzeszające od 40 do 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
 • Organizacje zarejestrowane w RRz liczące ponad 80 członków Związku wybierać będą 1 delegata na każde rozpoczęte 80 członków.

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:
40 do 80 członków         –   1 delegat
81 do 160 członków       –   2 delegatów
161 do 240 członków     –   3 delegatów
241 do 320 członków     –   4 delegatów
321 do 400 członków     –   5 delegatów
401 do 480 członków     –   6 delegatów
481 do 560 członków     –   7 delegatów
561 do 640 członków     –   8 delegatów
641 do 720 członków     –   9 delegatów
721 do 800 członków     – 10 delegatów
801 do 880 członków     – 11 delegatów
881 do 960 członków     – 12 delegatów
961 do 1040 członków   – 13 delegatów
1041 do 1120 członków – 14 delegatów
1121 do 1200 członków – 15 delegatów
1201 do 1280 członków – 16 delegatów
1281 do 1360 członków – 17 delegatów
1361 do 1440 członków – 18 delegatów
1441 do 1520 członków – 19 delegatów
1521 do 1600 członków – 20 delegatów
1601 do 1680 członków – 21 delegatów
1681 do 1760 członków – 22 delegatów
1761 do 1840 członków – 23 delegatów
1841 do 1920 członków – 24 delegatów
1921 do 2000 członków – 25 delegatów

Wybory delegatów na WZDRRz w ww. Organizacjach należy przeprowadzić w terminie określonym Uchwałą Nr 4/2121/2022 Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S” z dnia 15.09.2022 r. ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych.

 1. Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim liczące mniej niż 40 członków Związku wyboru delegata dokonywać będą poprzez zebrania elektorów.

Elektorzy są wybierani według klucza 1 elektor na każde rozpoczynające się 20-tu członków Związku

 • od 10 do 20 członków – 1 elektor
 • od 21 do 39 członków – 2 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia Organizacji zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim musi liczyć co najmniej 40 członków Związku, reprezentowanych przez elektorów.

Zobowiązuje się Organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” do:

 • zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem,
 • dostarczenia protokołów z przeprowadzonych wyborów na kadencję 2023-2028 do Regionalnej Komisji Wyborczej RRz nie później niż w 14-tym dniu od ich zakończenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 6/2123/2022 z 15 września 2022 r.
ws. 
powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia wyborów władz statutowych Związku w Regionie na kadencję 2023-2028 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu Regionu bez przewodniczącego ZR oraz przewodniczący Oddziałów Regionu.

ZRRz powołuje Andrzeja Filipczyka na funkcję przewodniczącego RKW.

Skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej:

Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Andrzej Filipczyk – przewodniczący
Marek Hojło – członek
Marian Kokoszka – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Artur Stefański – członek
Marek Uberman – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania oraz na w kadencji 2023-2028, do czasu dokonania zmian w jej składzie lub wybrania nowego składu Komisji przez Zarząd Regionu.

Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w RRz na przeprowadzenie  wyborów poza miejscem zebrania: tzw. wyborów z urną  i wyborów elektronicznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci moc Uchwała ZRRz nr 2/2056/2019 z dnia 2 września 2019.

*****

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 15 września Regionalnej Komisji Wyborczej powołano Roberta Bąka na zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz Marka Hojło na zastępcę przewodniczącego. Dane teleadresowe członków RKW:

Robert Bąk – za-ca przewodniczącego RKW, mail: km@solidarnosc.org.pl
Andrzej Czochara – członek, mail: andrzejczochara@wp.pl
Anna Dziadek – członek, mail: annadziadek64@gmail.com
Andrzej Filipczyk – przewodniczący  RKW, tel: 608 588 625, mail: cprez.rzesz@solidarnosc.org.pl
Marek Hojło – za-ca przewodniczącego RKW, mail: marekhojlo@wp.pl
Marian Kokoszka – członek, mail: solidarnoscpzlmielec@gmail.com
Jan Skowroński – członek, mail: jan.skowronski@onet.pl
Bogumiła Stec-Świderska – członek, mail: bssolidarnosc@gmail.com
Artur Stefański – członek, mail: stefanrop@wp.pl
Marek Uberman – członek, mail: marek.uberman1@gmail.com

Ponadto RKW udzieliło pełnomocnictwa stałego do nadzorowania wyborów związkowych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim dla prawników zatrudnionych w Regionie Rzeszowskim:

Barbary Staszczak, mail: bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Moniki Wojak, mail: prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl
Rafała Rzepeckiego, mail: prawny.rzesz@solidarnosc.org.pl

Przyjęto także Regulamin Pracy RKW oraz podjęto Decyzję ws. zasad i sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.