Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Odznaczenie „Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”” jest przyznawane członkom związku oraz osobom niezrzeszonym, które przyczyniły się do rozwoju i promowania wartości Solidarności. Przyznaje się je w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, nie częściej niż co 5 lat, począwszy od 2020 roku. Nagrodzeni otrzymują medal z logo Solidarności oraz legitymację potwierdzającą nadanie odznaczenia. Wnioski o nadanie odznaczenia rozpatruje Kapituła ds. Odznaczeń, działająca przy Prezydium Zarządu Regionu, a decyzja Kapituły jest ostateczna i nieodwołalna. Kandydatów zgłaszać mogą przewodniczący organizacji NSZZ „S”, Przewodniczący Zarządu Regionu lub członek ZR, a zgłoszeni kandydaci muszą złożyć oświadczenie o nieprzynależności do służb bezpieczeństwa PRL-u.

Regulamin przyznawania Odznaczenia

Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność 

 1. Celem przyznawania Odznaczenia jest nagradzanie :
 •  członków związku NSZZ ,,Solidarność” zasłużonych dla jego historii oraz rozwoju,
 • niezrzeszonych,   którzy mają  zasługi dla „Solidarności”.
 1. Odznaczenie przyznaje się w rocznicę powstania NSZZ Solidarność, nie częściej niż co 5 lat, poczynając od 2020 r. Przewidziane jest ono dla:
 • zasłużonych  członków ,,Solidarności”, działaczy regionalnych, krajowych
 • niezrzeszonych, którzy  swoją postawą, działaniem przyczyniają się do rozwoju idei, które wniosła Solidarność do życia społecznego i narodowego
 • oraz instytucje i organizacje pozarządowe
 1. Nagrodzeni otrzymują Odznaczenie – medal, zawierający na awersie  logo niepodległa i napis: Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność, rewers z logo 40- lecia „Solidarności”( jedyny element podlegający zmianie) z napisem NSZZ Region Rzeszowski (załącznik1) wraz z  legitymacją, potwierdzającą nadanie Odznaczenia  (załącznik nr 2). Otrzymanie odznaczenia potwierdzają nagrodzeni własnoręcznym podpisem.
 1. Wnioski o nadanie Odznaczenia rozpatruje Kapituła ds.  Odznaczeń, posługując się stosownymi kryteriami.
 • Rolę Kapituły pełni Prezydium ZR.
 • Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący ZR.
 • Decyzja Kapituły jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Decyzję kapituły zatwierdza Zarząd Regionu, poprzez przyjęcie stosownej uchwały, bez listy imiennej.
 1. Kryteria przyznawania Odznaczenia

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez złożenie wniosku
( załącznik 3), dokonuje go:

 • przewodniczący organizacji NSZZ ,,S”, Przewodniczący Zarządu Regionu, czy też członek ZR.
 • Organizacja NSZZ ,,S”, występująca z wnioskiem o odznaczenie, nie informuje    kandydatów   o tym fakcie.
 • Zgłoszeni kandydaci w razie konieczności składają oświadczenia, że nie byli współpracownikami, czy pracownikami służb bezpieczeństwa PRL-u.
 • w przypadku niezgodnego z prawdą oświadczenia Kapituła zastrzega sobie prawo do odebrania Odznaczenia.
 • Wypełniony wniosek  należy składać w określonym terminie, bez możliwości jego pomijania,  na 4 miesiące przed 31 sierpnia Roku Jubileuszowego tj. do końca kwietnia.
 1. Inne postanowienia:
 • wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Zarządu Regionu Rzeszowskiego.
 • Kapituła rozpatruje złożone wnioski w terminie 60 dni od daty wpływu.
 • O przyznaniu odznaczenia informuje nagrodzonego Przewodniczący Kapituły,
  a w szczególnych przypadkach przewodniczący organizacji zgłaszającej.
 • Interpretacja zapisów Regulaminu i ewentualnych zmian należy do Kapituły.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium ZR 16 lipca 2020 r.

Zgoda na wykorzystanie logo „Niepodległa” w projekcie „Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność”

Dokument dotyczy udzielenia zgody na wykorzystanie logo „Niepodległa” przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w projekcie związanym z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz przyznawaniem odznaczenia „Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność”. Pełnomocnik Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości wyraża zadowolenie z inicjatywy i gratuluje z okazji jej realizacji.