Krzyż Wolności i Solidarności

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z dnia 25.08.2010 r.) na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezydent RP może nadać odznaczenie „Krzyż Wolności i Solidarności”.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o przesłanie do sekretariatu Zarządu Regionu wniosków o odznaczenie osób z Organizacji Zakładowych (Oddziału, Sekcji) NSZZ „Solidarność” spełniających poniższe kryteria ustawowe. Prosimy o podanie we wnioskach szczegółów dotyczących spełnienia kryteriów (np. okres i miejsce internowania, dane dot. zwolnienia z pracy itd.). Region Rzeszowski przekaże wszystkie otrzymane wnioski do IPN Oddział w Rzeszowie. W związku ze zmianą na Urzędzie Prezydenta RP liczymy na powrót do rzetelnego i uczciwego rozpatrywania wniosków przez Kancelarię Prezydenta. Z tego powodu prosimy o ponowne wystąpienie o odznaczenie tych osób, które otrzymały odmowę od Urzędu Bronisława Komorowskiego z powodów innych niż wymienione w pkt. 3 (Nie mają prawa do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności osoby:)

Formularz wniosku poniżej do pobrania.

 1. Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:
  1) byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub
  2) prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 2. Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel:
  1) zostały zabite,
  2) doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  3) przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności,
  4) zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
  5) były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  6) zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.
 3. Nie mają prawa do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności osoby:
  1) które byty pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.), chyba że przedłożą dowody, że przed 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, albo
  2) co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nie lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nie w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy, o których mowa w pkt. 1.”