O nas

Do Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego przystępować mogą wszyscy represjonowani przez komunistów, a więc byli internowani, więzieni za przekonania, ukarani przez sądy i kolegia, pobici itp. Warunkiem jest posiadanie, wydanego im przez IPN, zaświadczenia o statusie pokrzywdzonego.
Stowarzyszenie działa przy Zarządzie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Kontakt:
Mieczysław Liber – prezes, 509 255 399
Janusz Trybus, 608 175 359

Zainteresowani przystąpieniem do tworzącego się Stowarzyszenia winni zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające doznane szykany (np. wyroki sądów i kolegiów, karty internowania, akty oskarżenia, świadectwa lekarskie stwierdzające pobicie itp.), a także zaświadczenie z IPN o nadaniu im statusu pokrzywdzonego.

Zachęcamy wszystkich, którzy spełniają podane na wstępie kryteria, do przystępowania do Stowarzyszenia, zwracając się zarazem do kolegów z „Solidarności” o rozpropagowanie tej informacji wśród osób, które doznały krzywd w okresie PRL.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

ul. Adama Matuszczaka 14

35-083 Rzeszów

Nr rachunku bankowego: 76 1240 1792 1111 0010 1412 3686