Podwyżka świadczeń

Zarząd Stowarzyszenia informuje wszystkich członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego, że:
znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych (o podwyższeniu emerytury lub renty inwalidzkiej lub z tytułu niezdolności do pracy) obowiązywać będzie od 15 października 2020 r.
O podwyższenie emerytury lub renty inwalidzkiej lub z tytułu niezdolności do pracy ubiegać się mogą osoby które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i otrzymują aktualnie świadczenie emerytalne lub rentowne mniejsze jak 2400 zł brutto.

Osoby które posiadają w/w status działacza i wypłacane świadczenie niższe niż 2400 zł. brutto miesięcznie mogą zwrócić się do ZUS lub KRUS (w zależności skąd osoba pobiera świadczenie) z wnioskiem o przeliczenie świadczenia: „na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 września 2020 r. poz. 1578) wnosząc o przeliczenie świadczenia”. We wniosku należy podać numer świadczenia (emerytury, renty) oraz swoje dane.

Przygotowane dla państwa wnioski o przyznanie świadczenia wyrównawczego, które należy wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym do ZUS lub KRUS można odebrać w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Sekretariacie lub u Kol. Andrzeja Filipczyka.

Decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydają i świadczenia te wypłacają organy wypłacające emeryturę lub rentę.
W razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych, wypłacanych przez różne organy właściwe, decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Postępowanie w sprawie świadczenia wyrównawczego wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionej.

We wniosku o przyznanie świadczenia wyrównawczego należy podać: imię lub imiona oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość, dane teleadresowe: adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, nazwę banku i numer rachunku bankowego lub nazwę spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone świadczenie wyrównawcze.

 1. Do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:
 • dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
  (lub uwierzytelnioną przez notariusza kserokopię za zgodność z oryginałem w/w decyzji Kierownika UdsKiOR – za niewielką opłatą)
 • dokument potwierdzający prawo do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – w przypadku osób uprawnionych do takich świadczeń.

Osoby zainteresowane załączając decyzję o przyznanym statusie mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o przeliczenie świadczenia: „na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 września 2020 r. poz. 1578) wnoszę o przeliczenie świadczenia”. We wniosku należy podać numer świadczenia (emerytury, renty) oraz swoje dane.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat najważniejszych regulacji w nowelizowanej ustawie.

Zasady przyznawania świadczenia wyrównawczego

 1. Prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie posiadającej potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie.
 2. Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.400 zł a kwotą pobieranej emerytury lub renty.
 3. Przez kwotę emerytury lub renty rozumie się wysokość pobieranej emerytury lub renty brutto lub sumę tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.
 4. Kwota bazowa (2.400 zł) ulega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, uwzględnianą od tego terminu przy obliczaniu wysokości świadczenia wyrównawczego kwotę bazową.
 6. W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wysokości pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych, świadczenie wyrównawcze podlega z urzędu ponownemu obliczeniu w taki sposób, aby łączna kwota pobieranych świadczeń, wraz ze świadczeniem wyrównawczym, nie przekroczyła miesięcznie kwoty bazowej (2.400 zł).
 7. Wypłata świadczenia wyrównawczego następuje wraz z wypłatą emerytury lub renty.
 8. Na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia wyrównawczego, zamieszkałej za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenie wyrównawcze wypłaca się z emeryturą lub rentą, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej.

ULGI PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ PRZY PRZEJAZDACH W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, w tym kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych oraz kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

DOTACJE NA WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zlecić organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.
Szczegółowe informacje na temat dotacji udzielanych przez Szefa Urzędu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: link do strony

Informację opracowano na podstawie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Prezes SOR w Stanie Wojennym
Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Liber