Status i uprawnienia

Status i uprawnienia działacza opozycji lub osoby represjonowanej

Jak uzyskać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych krok po kroku:

1. Zainteresowana osoba występuje z dwoma wnioskami do IPN:
a) o wydanie decyzji administracyjnej, że osoba ubiegająca się nie była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa;
b) o wydanie dowodów dotyczących działalności opozycyjnej lub doznanych represji.
Prezes IPN ma na wydanie decyzji trzy miesiące.
Uwaga!
Decyzja Prezesa IPN w sprawie spełniania warunków do otrzymania statusu działaczu opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej nie jest wymagana w przypadku osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności.

2.Po otrzymaniu powyższej decyzji lub w przypadku osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności bezpośrednio należy zwrócić się z wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające fakt wykonywania działalności opozycyjnej lub doznanych represji.
3. Po otrzymaniu decyzji od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych można wystąpić o przyznanie stałego świadczenia pieniężnego
w wysokości 402,72 zł. Świadczenie przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej w drodze decyzji administracyjnej. Wraz z wydaną decyzją Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową.

Uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych:

– prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W celu skorzystania z powyższego prawa należy przedłożyć we właściwej placówce legitymacje działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
– prawo korzystania z poradni specjalistycznych bez skierowania;
– pomoc pieniężna w razie trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych;
– prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej;
– samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych zdrowotnych i oświatowych.