Tematyka szkoleń

ABC Działacza związkowego

 1. Statut – struktura związku
  • Poznanie struktury w oparciu o statut
  • Prawa i uprawnienia członków związku
 2. Podział kompetencji
  • uprawnienia struktur zakładowych
  • uprawnienia struktur ponadzakładowych
  • współpraca między strukturami związku
 3. Praca Komisji Zakładowej
  • Odpowiedzialność działacza
  • Organizowanie pracy KZ
  • Pisma do pracodawcy (wzory)
  • Rozwiązywanie problemów
  • Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem określonego problemu oraz sporządzenie dokumentów z podjętych decyzji
  • Archiwizacja dokumentacji KZ
  • Informacja
 4. Preliminarz budżetowy Komisji zakładowej
  • Przychody (składka związkowa – podział)
  • Wydatki (świadczenia statutowe, inne)
  • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy
  • Rejestry finansowe i inne dokumenty kasowe
 5. Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy
  • Stanowiące
  • Opiniujące
  • Inicjujące
 6. Rozwiązywanie problemów
  • Kto lub jaka instytucja może pomóc pracownikowi
  • Jakie są tryby odwołań od podjętej decyzji
  • Jakie są podstawy prawne

Komisje rewizyjne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych, podmiotów prawa w Polsce w kontekście działalności związkowej, a także obowiązków, uprawnień, kompetencji oraz funkcjonowania Komisji Rewizyjnych wynikających ze statutu NSZZ „S” oraz prawa wewnątrzzwiązkowego.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie
 • Pozycja komisji rewizyjnej w strukturze władz NSZZ „Solidarność”
 • Wewnętrzne zasady funkcjonowania NSZZ „Solidarność”
 • Zasady pracy zakładowej komisji rewizyjnej
 • Zakres kontroli zakładowej komisji rewizyjnej
 • Działania pokontrolne komisji rewizyjnej
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 • Zakończenie szkolenia

Ogólnozwiązkowe

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Statut – struktura związku
  • Poznanie struktury w oparciu o statut
  • Prawa i uprawnienia członków związku
 2. Podział kompetencji
  • uprawnienia struktur zakładowych
  • uprawnienia struktur ponadzakładowych
  • współpraca między strukturami związku
 3. Praca Komisji Zakładowej
  • Odpowiedzialność działacza
  • Organizowanie pracy KZ
  • Rozwiązywanie problemów
  • Prowadzenie zebrania  z rozwiązaniem określonego problemu oraz sporządzenie dokumentów z podjętych decyzji
  • Archiwizacja dokumentacji KZ
  • Informacja
 4. Preliminarz budżetowy Komisji zakładowej
  • Przychody
  • Wydatki
  • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy
  • Rejestry finansowe i inne dokumenty kasowe
 5. Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy
  • Stanowiące
  • Opiniujące
  • Inicjujące
 6. Negocjacje
  • Formułowanie roszczenia związku
  • Zespół negocjacyjny
  • Przygotowanie do rozmów określenie minimum i maksimum
  • Podpisanie porozumienia lub protokołu rozbieżności
 7. Gra negocjacyjna
  • Podział grupy na stronę pracodawcy, związkową i obserwatorów
 8. Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych
  • Kiedy można wszcząć spór zbiorowy
  • Etapy rokowań
  • Kiedy potrzebny i jaką rolę spełnia  mediator
  • Zasady i etapy prowadzenia strajku
  • Test – Ankieta sprawdzająca wiedzę
 9. Zwolnienia indywidualne i grupowe –problem przed którym staje związek
  • Kiedy dochodzi do zwolnień
  • Różnice między zwolnieniami grupowymi a indywidualnymi
  • Kiedy przysługują odprawy, odszkodowania
  • Określenie praw w wypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy
 10. Rozwiązywanie problemów
  • Kto lub jaka instytucja może pomóc pracownikowi
  • jakie są tryby odwołań od podjętej decyzji
  • Jakie są podstawy prawne
 11. Składniki płac
  • Zapoznanie się ze składnikami płac
  • Podział składników na obligatoryjne i fakultatywne
  • Rola  komisji zakładowej w polityce płacowej
  • Wartościowanie pracy dla wybranych grup zawodowych
 12. Pozyskiwanie  i aktywizowanie nowych członków
  • Zaangażowanie członków związku
  • Opracuj plan
  • Nie wierz, kiedy mówią NIE
  • Rozmawiaj o problemie i sposobie jego rozwiązania
 13.  Podsumowanie szkolenia
  • Dyskusja plenarna na temat dobrych i złych stron szkolenia

Profesjonalizm działania organizacji zakładowej

Cel szkolenia:

 • wypracowanie strategii działania organizacji zakładowej
 • poprawa relacji interpersonalnych w organizacji zakładowej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dlaczego pracownicy potrzebują związku zawodowego NSZZ „Solidarność”:
  • Identyfikacja i sposoby rozwiązywania problemów pracowniczych.
  • Związek zawodowy – czynniki determinujące pozycję Związku.
  • Interes pracodawcy a interes pracownika.
  • Przeszkody uniemożliwiające rozwój związku w zakładzie – diagnoza sytuacji.
  • Sposoby radzenia sobie z nimi.
  • Rozmowy z pracownikami.
  • Strategia rozwoju NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy.
  • Planowanie działań na rzecz rozwoju organizacji związkowej.
  • Elementy budujące siłę Związku.
  • Konflikt interesów (związek – pracodawca).
  • Świadome przywództwo.
  • Jakie zmiany należy wprowadzić.
 2. Komunikacja społeczna i jej znaczenie w procesie porozumiewania się:
  • istota komunikacji społecznej w działalności związkowej,
  • jak postrzegają nas inni,
  • trudności w porozumiewaniu się.
 3. Profesjonalizm organizacji zakładowej:
  • posiadane umiejętności i kompetencje,
  • relacje w organizacji zakładowej,
  • wyznaczanie i realizacja celów,
  • delegowanie zadań w organizacji zakładowej,
  • jak osiągamy zakładane rezultaty?
 4. Strategia działania organizacji zakładowej:
  • co udało nam się osiągnąć w poprzedniej kadencji?
  • z czym mieliśmy problemy?
  • co zakładamy na obecną kadencję – strategia działania,
  • współdziałanie w realizacji zadań,
  • „sprawdzamy rezultaty”.
 5. Podsumowanie szkolenia.

Cennik szkoleń

UCHWAŁA Nr 1/1764/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ws. zasad finansowania szkoleń

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala zasady finansowania szkoleń.

 1. Szkolenia Podstawowe są kosztem Zarządu Regionu.
 2. Szkolenia wyjazdowe organizowane przez ZR są finansowane w równej części przez Zarząd Regionu i Komisje (Zakładowe, Międzyzakładowe, Oddziałowe lub Podzakładowe)
 3. Koszty organizacji szkoleń jednodniowych organizowanych przez ZR w siedzibie Regionu i Oddziałach Terenowych pokrywa Zarząd Regionu. Koszty dojazdu na szkolenie uczestników ponoszą Komisje.
 4. Koszty szkoleń organizowanych przez Komisje są kosztami Komisji. Zarząd Regionu pokrywa koszty wynagrodzenia i dojazdu trenera (trenerów) i materiałów szkoleniowych.

W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Komisji, Prezydium ZR może ustalić niższą wysokość odpłatności za szkolenia.

Cykliczne seminaria dla społecznych inspektorów pracy (SIP) i zainteresowanych tematyką bhp członków „Solidarności” są bezpłatne. Zajęcia prowadzone są przez inspektorów i ekspertów Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.

Zasady uczestnictwa

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
Z wnioskiem o zwolnienie pracownika – działacza związkowego na szkolenie występuje do swojego pracodawcy Komisja Zakładowa „S” (wzory wniosków w zakładce „Wnioski do pracodawcy”).

Ogólne zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie i przesłanie do Zarządu Regionu zgłoszenia pisemnego.
 • Dokonanie przez organizację zakładową  wpłaty za udział członków nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z Uchwałą  Zarządu Regionu NR 1/1764/2010 z 16 grudnia 2010 r. (treść uchwały w zakładce „Odpłatność za szkolenia”).
 • Każde szkolenie kończy się wypełnieniem anonimowej ankiety.
 • Zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • O swojej ewentualnej nieobecności na szkoleniu należy powiadomić Zarząd Regionu minimum 4 dni robocze wcześniej.

Harmonogram

Zgłoszenia na wybrane seminaria lub szkolenia – zawierające imię i nazwisko, zakład pracy oraz adres mailowy – należy przesyłać na adres: bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Warunkiem organizowania przez ZR szkoleń w proponowanych terminach i tematyce jest zebranie grupy co najmniej 15 osób na poszczególne szkolenia, tel. 453 677 856

10-11.06.2024 Szkolenie podstawowe dla działaczy związkowych – wyjazdowe, płatne (koszt 165 zł os.), w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

18. 06.2024 r. Szkolenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – stacjonarne, bezpłatne, w świetlicy ZR w godz. 9.00-14.00

anchor

  Lista załączników

  Dokumenty

  Z wnioskiem o zwolnienie na szkolenie pracownika – członka związku lub działacza związkowego – występuje do swojego pracodawcy Komisja Zakładowa „S”.