Uwaga! Nowe zasady składania skarg i wniosków

Uwaga! Nowe zasady składania skarg i wniosków

Zasady składania skarg i wniosków do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

– na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,

– na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,

– ustnie do protokołu.

Kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy skarga pracownicza, której przedmiotem jest naruszenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, dotyczące bezpośrednio skarżącego powinna:

 1. zawierać imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
 2. zawierać adres wnoszącego;
 3. określać przedmiot skargi lub wniosku, w którym wskazane będą nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy skarga;
 4. być opatrzona podpisem własnoręcznym, jeżeli została wniesiona w postaci papierowej;
 5. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli została wniesiona środkami komunikacji elektronicznej;
 6. zawierać adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, jeżeli informacje w tym zakresie nie wynikają jednoznacznie z wniesionej skargi, w przypadku skarg złożonych w postaci elektronicznej.

Skargi pracownicze wniesione pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej muszą zawierać dołączony plik z treścią skargi podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski (wnioski o porady i inne wnioski dotyczące w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom) kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinny zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
 2. adres wnoszącego;
 3. określenie przedmiotu skargi lub wniosku.

Dodatkowo wniosek dotyczący w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, powinien w opisie przedmiotu wniosku wskazywać nazwę i adres podmiotu, którego dotyczy.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej, nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

W przypadku skargi pracowniczej oraz pozostałych skarg wnoszonych w imieniu innej osoby, należy dołączyć pisemną zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga.

Do pobrania: Wzór zgłoszenia skargi/wniosku/wniosku dotyczącego porady.docx

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję,  że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, z siedzibą 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Maczka 4
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • inne jednostki organizacyjne PIP,
 • uprawnione organy publiczne,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 1. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.